Algemene voorwaarden & annuleringsvoorwaarden

1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen en getekende contracten en offertes tussen de klant en het Heineken Gebouw. 

2. Definities

Klant: de persoon en/of het bedrijf dat het contract of de offerte accordeert en de producten en diensten bij het Heineken Gebouw huurt en gebruikt;

Verhuurder: Heineken Gebouw Rotterdam, vertegenwoordigd door Beerlab B.V. 

3. Ingehuurde producten 

De producten of diensten die niet staan opgenomen in het contract of de offerte, maar wel worden afgenomen, worden op basis van nacalculatie doorbelast. 

4. Annulering of verplaatsing

4.1 Wanneer een reservering is gemaakt voor een vergadering of museale tour dan geldt voor annulering of verplaatsing van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Bij annulering of verplaatsing voor het tijdstip waarop de dienst verleend moet worden, nader te noemen, ‘de ingangsdatum’, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde te betalen.

4.2 Ingrijpen overheid: In het geval van een officiële uitbraak van een pandemie zoals het coronavirus, vastgesteld door de Nederlandse regering, en de regels worden aangepast of verscherpt kan de klant de vergadering gratis annuleren of verplaatsen.

4.3 Annulering door verhuurder: In geval van een officiële uitbraak van een pandemie waarbij de Nederlandse regering de regels verscherpt of aanpast, kan verhuurder besluiten de reeds geplande vergaderingen te annuleren, waarbij geen schadevergoeding of andere compensatie verschuldigd is. Indien er een aanbetaling is gedaan door de klant, ontvangt de klant deze aanbetaling terug. 

5. Locatie 

5.1 De in de vergaderruimte aanwezige (technische) installaties en voorzieningen mogen enkel en alleen worden gebruikt, indien schriftelijk overeengekomen. 

5.2 In de vergaderruimte mogen zelf ingebrachte (technische) installaties en voorzieningen worden geplaatst als dit schriftelijk is overeengekomen. 

5.3 Het meenemen van eigen catering en/of eten en drinken is niet toegestaan. 

5.4 Klant staat ervoor in geen overlast te geven aan andere klanten of de locatie. 

5.5 Verhuurder verhuurt de vergaderruimtes op basis van dagdelen (4 uur) en hele dagen (8 uur). 

5.6 Het is niet toegestaan om de ruimtes die niet zijn gehuurd te betreden en/of te gebruiken. 

5.7 Roken in het pand is niet toegestaan. 

5.8 Verhuurder kan de locatie verhuren tot 24.00 uur ’s avonds. 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Verhuurder is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in nakoming van de overeenkomst. Tenzij de tekortkoming niet kan worden toegerekend aan verhuurder of aan de personen van wier hulp gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst. 

6.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die zijn meegebracht door de huurder. De klant vrijwaart de verhuurder tegen aanspraken van klant ter zake. 

6.3 Voor schade aan of met voertuigen van de klant, is de verhuurder niet aansprakelijk behoudens indien de schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder. 

6.4 Aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. 

6.5 Indien voor de klant aan de in bewaring gegeven goederen schade ontstaat, is de verhuurder geen schadevergoeding verschuldigd. Alleen als er een vergoeding voor de bewaring van de goederen is afgesproken. 

7. Aansprakelijkheid van de huurder 

De klant is aansprakelijk voor alle schade die voor de verhuurder en/of enige derde is ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. 

8. Betaling 

8.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of anders indien schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn zal verhuurder wettelijke rente in rekening brengen. 

8.2 Aanmerkingen op klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn. 

8.3 Indien verhuurder genoodzaakt is een incassobureau in te schakelen, dan zijn deze kosten volledig voor rekening van de klant. 

9. Vertrouwelijkheid 

9.1 Verhuurder is gerechtigd de naam van de huurder, foto’s en/of filmmateriaal te gebruiken voor publicaties en promotiemateriaal. Tenzij de klant hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. 

9.2 Verhuurder is hierbij gerechtigd om na ondertekening van het contract of de offerte de klant op de hoogte te houden van haar activiteiten per e-mail. 

10. Recht

Op deze algemene en annuleringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de rechter in Rotterdam is bevoegd.